NHÀ CUNG CẤP SAUTER VIỆT NAM

Mã sản phẩm:
SAUTER
HOTLINE:
0914.573.068
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Mô tả:
NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ SAUTER VIỆT NAM - SAUTER VIETNAM
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ HÃNG SAUTER VIETNAM –NHÀ CUNG CẤP SAUTER VIETNAM

2-point controllers SAUTER VIETNAM

 

Fan-coil room-temperature controller
Room thermostat SAUTER VIETNAM

TSO670F001

Fan-coil room-temperature controller
Room thermostat SAUTER VIETNAM

TSO672F001

Fan-coil room-temperature controller
Room thermostat SAUTER VIETNAM

TSH670F002

Fan-coil room-temperature controller
Room thermostat SAUTER VIETNAM

TSH676F002

Fan-coil room-temperature controller, electromechanical SAUTER VIETNAM

TSHK621F001

Fan-coil room-temperature controller, electromechanical SAUTER VIETNAM

TSHK642F001

Fan-coil room-temperature controller, electromechanical SAUTER VIETNAM

TSHK643F001

Fan-coil room-temperature controller, heating/cooling sequence SAUTER VIETNAM

TSHK670F001

Fan-coil room-temperature controller, heating/cooling sequence SAUTER VIETNAM

TSHK672F001

Fan-coil room-temperature controller, with digital display SAUTER VIETNAM

TSHK681F001

Fan-coil room-temperature controller, with digital display SAUTER VIETNAM

TSHK682F001

Universal thermostats SAUTER VIETNAM

TUC101F003

Universal thermostats SAUTER VIETNAM

TUC102F001

Universal thermostats SAUTER VIETNAM

TUC105F001

Universal thermostats SAUTER VIETNAM

TUC106F001

Universal thermostats SAUTER VIETNAM

TUC107F001

Universal thermostats SAUTER VIETNAM

TUC108F001

Universal thermostats SAUTER VIETNAM

TUC207F003

Universal thermostats SAUTER VIETNAM

TUC303F001

Universal thermostats SAUTER VIETNAM

TUC307F001

Universal thermostats SAUTER VIETNAM

TUC407F001

Thermowells SAUTER VIETNAM

391022050

Thermowells SAUTER VIETNAM

391022100

Thermowells SAUTER VIETNAM

391022200

Thermowells SAUTER VIETNAM

391022300

Thermowells SAUTER VIETNAM

391022450

Thermowells SAUTER VIETNAM

391022600

Thermowells SAUTER VIETNAM

391011050

Thermowells SAUTER VIETNAM

391011100

Thermowells SAUTER VIETNAM

391011150

Thermowells SAUTER VIETNAM

391011200

Thermowells SAUTER VIETNAM

391011300

Thermowells SAUTER VIETNAM

391011450

Thermowells SAUTER VIETNAM

393022100

Thermowells SAUTER VIETNAM

393022200

Thermowells SAUTER VIETNAM

393022450

Thermowells SAUTER VIETNAM

393012100

Thermowells SAUTER VIETNAM

393012200

Thermowells SAUTER VIETNAM

392022100

Thermowells SAUTER VIETNAM

392022300

Frost monitors SAUTER VIETNAM
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL201F002

Frost monitors SAUTER VIETNAM
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL201F022

Frost monitors SAUTER VIETNAM
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL201F102

Frost monitors SAUTER VIETNAM
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL201F602

Frost monitors SAUTER VIETNAM
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL201F622

Frost monitors SAUTER VIETNAM
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL611F601

Frost monitors SAUTER VIETNAM
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL611F201

Pressure switches SAUTER VIETNAM

DSA140F002

Pressure switches SAUTER VIETNAM

DSA143F002

Pressure switches SAUTER VIETNAM

DSA146F002

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSB138F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSB140F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSB143F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSB146F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSB152F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSB158F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSB170F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSF125F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSF127F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSF135F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSF138F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSF140F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSF143F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSF146F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSF152F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSF158F001

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches SAUTER VIETNAM

DSF170F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSL140F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSL143F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSL152F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSH127F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSH143F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSH146F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSH152F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSH158F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSH170F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC17B54F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC17B58F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC17B59F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC17B76F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC17B78F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC17B79F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC17B96F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC17B97F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC17B98F001

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC27B26F002

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC27B43F002

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC27B46F002

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DFC27B52F002

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSD134F102

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSD137F002

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSD140F002

Pressure switches
Specially designed pressure limiter SAUTER VIETNAM

DSD143F002

Humidistats SAUTER VIETNAM

 

Humidistats
Room humidistat SAUTER VIETNAM

HSC120F001

Humidistats
Room humidistat SAUTER VIETNAM

HSC120F010

Humidistats
Room humidistat SAUTER VIETNAM

HBC111F001

Humidistats
Room humidistat SAUTER VIETNAM

HBC112F001

Humidistats
Room humidistat SAUTER VIETNAM

HSC101F001

Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted

EGT330F052

Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted

EGT330F102

Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted

EGT332F102

Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted

EGT335F102

Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted

EGT430F012

Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted

EGT430F102

Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted

EGT130F031

Temperature sensors
Room temperature sensor, recessed

EGT386F101

Temperature sensors
Room temperature sensor, recessed

EGT388F101

Temperature sensors
Room temperature sensor, recessed

EGT388F102

Temperature sensors
Room temperature sensor, recessed

EGT486F101

Temperature sensors
Room temperature sensor, recessed

EGT686F101

Temperature sensors
Room temperature sensor, recessed

EGT688F101

Temperature sensors
Outdoor temperature sensor

EGT301F102

Temperature sensors
Outdoor temperature sensor

EGT401F102

Temperature sensors
Outdoor temperature sensor

EGT301F031

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT353F101

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT353F103

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT353F110

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT353F120

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT554F103

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT354F102

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT354F104

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT354F111

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT354F121

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT355F902

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT355F903

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT356F102

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT356F104

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT356F111

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT356F304

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT456F012

Temperature sensors
Cable temperature sensor

EGT456F102

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT346F022

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT346F102

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT347F022

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT347F102

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT348F102

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT392F102

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT446F012

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT446F102

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT447F012

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT447F102

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT346F031

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT347F031

Temperature sensors
Duct temperature sensor

EGT348F031

Temperature sensors
Thermowells

391022050

Temperature sensors
Thermowells

391022100

Temperature sensors
Thermowells

391022200

Temperature sensors
Thermowells

391022300

Temperature sensors
Thermowells

391022450

Temperature sensors
Thermowells

391022600

Temperature sensors
Thermowells

391011050

Temperature sensors
Thermowells

391011100

Temperature sensors
Thermowells

391011150

Temperature sensors
Thermowells

391011200

Temperature sensors
Thermowells

391011300

Temperature sensors
Thermowells

391011450

Temperature sensors
Thermowells

393022100

Temperature sensors
Thermowells

393022200

Temperature sensors
Thermowells

393022450

Temperature sensors
Thermowells

393012100

Temperature sensors
Thermowells

393012200

Temperature sensors
Thermowells

392022100

Temperature sensors
Thermowells

392022300

Temperature sensors
Clamp-on temperature sensors

EGT311F022

Temperature sensors
Clamp-on temperature sensors

EGT311F102

Temperature sensors
Clamp-on temperature sensors

EGT411F102

Temperature sensors
Clamp-on temperature sensors

EGT311F031

Air quality sensors
Duct transducer, air quality (VOC)

EGQ110F031

Air quality sensors
Room transducer, air quality, surface-mounted

EGQ120F031

Air quality sensors
Duct transducer, CO2 and temperature

EGQ212F031

Air quality sensors
Room transducer, CO2, surface-mounted

EGQ220F031

Air quality sensors
Room transducer, CO2, surface-mounted

EGQ222F031

Air quality sensors
Room transducer, CO2, recessed

EGQ281F031

Humidity sensors
Dew point monitor and transducer

EGH102F001

Humidity sensors
Dew point monitor and transducer

EGH102F101

Humidity sensors
Duct transducer, enthalpy

EGE112F031

Humidity sensors
Duct transducer, relative humidity and temperature

EGH110F041

Humidity sensors
Duct transducer, relative humidity and temperature

EGH111F031

Humidity sensors
Duct transducer, relative humidity and temperature

EGH112F031

Humidity sensors
Room transducer, relative humidity and temperature

EGH120F041

Humidity sensors
Room transducer, relative humidity and temperature

EGH130F031

Humidity sensors
Room transducer, relative humidity and temperature, recessed

EGH681F031

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F101

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F102

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F111

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F112

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F201

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F202

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F211

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F212

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F301

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F302

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F311

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F312

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F401

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F402

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F411

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F412

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F101

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F102

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F111

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F112

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F201

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F202

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F211

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F212

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F301

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F302

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F311

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F312

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F401

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F402

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F411

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transducer

EGP100F412

Flow and pressure sensors
Flow probe for ventilation ducts

XAFP100F001

Flow and pressure sensors
Air-flow transducer

SVU100F005

Flow and pressure sensors
Pressure transmitter

DSU203F002

Flow and pressure sensors
Pressure transmitter

DSU206F002

Flow and pressure sensors
Pressure transmitter

DSU210F002

Flow and pressure sensors
Pressure transmitter

DSU216F002

Flow and pressure sensors
Pressure transmitter

DSU225F002

Flow and pressure sensors
Pressure transmitter

DSI203F002

Flow and pressure sensors
Pressure transmitter

DSI206F002

Flow and pressure sensors
Pressure transmitter

DSI210F002

Flow and pressure sensors
Pressure transmitter

DSI216F002

Flow and pressure sensors
Pressure transmitter

DSI225F002

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transmitter

DSDI101F021

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transmitter

DSDI103F021

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transmitter

DSDI106F021

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transmitter

DSDU101F021

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transmitter

DSDU103F021

Flow and pressure sensors
Di€erential pressure transmitter

DSDU106F021

Sash sensor

SGU100F010

Sash sensor

SGU100F011

Single-room, heating and air-conditioning controllers

 

Room temperature controller
Electronic air-conditioning controller, heating/cooling, equiflex

NRT300F041

Room temperature controller
Electronic air-conditioning controller, heating/cooling, equiflex

NRT300F061

Surface temperature regulation
Electric distributor for positioning signals

FXV3006F001

Surface temperature regulation
Electric distributor for positioning signals

FXV3110F001

Surface temperature regulation
Electric distributor for positioning signals

FXV3110F002

Surface temperature regulation
Electric distributor for positioning signals

FXV3210F001

Surface temperature regulation
Electric distributor for positioning signals

FXV3210F002

Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling with display

TRA410F210

Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling with display

TRA410F212

Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling with display

TRA421F210

Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling with display

TRA421F212

Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling

TRT317F210

Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling

TRT317F212

Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling

TRT327F210

Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling

TRT327F212

Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz

LET4104RK100

Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz

LET4108RK100

Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz

LET4112RK100

Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz

LET4204RK100

Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz

LET4208RK100

Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz

LET4212RK100

Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz

LET4104RK102

Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz

LET4108RK102

Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz

LET4112RK102

Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz

LET4204RK102

Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz

LET4208RK102

Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz

LET4212RK102

Surface temperature regulation
Electronic room operating unit, 868 MHz

LRA420RK104

Surface temperature regulation
Electronic room operating unit, 868 MHz

LRA420RK124

Surface temperature regulation
Electronic room operating unit, 868 MHz

LRA450RK104

Surface temperature regulation
Electronic room operating unit, 868 MHz

LRA450RK124

Surface temperature regulation
Electronic room thermostat with radio transmission

LRT410RK104

Laboratory controllers and clean-room equipment
Room-pressure controller

RLE150F100

Laboratory controllers and clean-room equipment
VAV controller, constant

RLE152F001

Laboratory controllers and clean-room equipment
VAV controller, constant

RLE152F002

Laboratory controllers and clean-room equipment
VAV controller, constant

RLE152F003

VAV compact controller for laboratory and pharmaceutical applications
VAV compact controller

ASV205BF132E

VAV compact controller for laboratory and pharmaceutical applications
VAV compact controller

ASV215BF132E

VAV compact controller for laboratory and pharmaceutical applications
VAV compact controller for pharmaceutical applications

ASV215BF152D

VAV compact controller for laboratory and pharmaceutical applications
VAV compact controller for pharmaceutical applications

ASV215BF152E

VAV compact controller for laboratory and pharmaceutical applications
Fume-cupboard indicator and monitor

FCCP200F010

Heating controllers
Heating controller with digital user interface, equitherm

EQJW125F001

Heating controllers
Heating controller for local and district heating, equitherm

EQJW145F001

Heating controllers
Heating controller with two control loops for local or district heating, equitherm

EQJW245F001

Heating controllers
Heating controller for boiler control systems, equitherm

EQJW135F001

Controllers for ventilation and air-conditioning
Electronic controller for simple applications, flexotron400

RDT405F201

Controllers for ventilation and air-conditioning
Electronic controller for simple applications, flexotron400

RDT410F201

Controllers for ventilation and air-conditioning
Electronic controller for simple applications, flexotron400

RDT410F301

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT808F012

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT808F212

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT815F012

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT815F212

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT815F022

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT815F222

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT815F032

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT815F232

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT828F012

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT828F212

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT828F022

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT828F222

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT828F032

Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800

RDT828F232

Controllers for ventilation and air-conditioning
Active potentiometer

EXG100F001

Controllers for ventilation and air-conditioning
Setpoint potentiometer

XPESF001

Controllers for ventilation and air-conditioning
 Electronic power control unit

ESL116F001

Controllers for ventilation and air-conditioning
 Electronic power control unit

ESL125F001

Valves, control valves, dampers, actuators

 

Unit valves
2-way valve, PN16

VUL010F340

Unit valves
2-way valve, PN16

VUL010F330

Unit valves
2-way valve, PN16

VUL010F320

Unit valves
2-way valve, PN16

VUL010F310

Unit valves
2-way valve, PN16

VUL010F300

Unit valves
2-way valve, PN16

VUL015F310

Unit valves
2-way valve, PN16

VUL015F300

Unit valves
2-way valve, PN16

VUL020F300

Unit valves
2-way valve, PN16

VUL010F630

Unit valves
2-way valve, PN16

VUL010F620

Unit valves
2-way valve, PN16

VUL010F610

Unit valves
2-way valve, PN16

VUL010F600

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL010F330

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL010F320

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL010F310

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL010F300

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL015F310

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL015F300

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL020F300

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL010F430

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL010F420

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL010F410

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL010F400

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL015F410

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL015F400

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL020F400

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL010F630

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL010F620

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL010F610

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BUL010F600

Unit valves
2-way valve, PN 16

VUT010F200

Unit valves
2-way valve, PN 16

VUT010F210

Unit valves
2-way valve, PN 16

VUT010F220

Unit valves
2-way valve, PN 16

VUT015F200

Unit valves
2-way valve, PN 16

VUT015F210

Unit valves
2-way valve, PN 16

VUT020F200

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BXL025F200

Unit valves
3-way unit valve, PN 16

BXL040F200

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT201F110

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT201F112

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F100

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F100B

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F102

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F102B

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F110

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F110B

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F110M

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F112

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F112B

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F112M

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F190

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F192

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F200

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F202

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F210

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211F212

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211HF110

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211HF210

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211HF112

Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator

AXT211HF212

Actuators for unit valves
Continuous actuator for unit valves, with stroke indicator

AXS215SF122

Actuators for unit valves
Continuous actuator for unit valves, with stroke indicator

AXS215SF122B

Actuators for unit valves
Continuous actuator for unit valves, with stroke indicator

AXS215SF222

Actuators for unit valves
Continuous actuator for unit valves, with stroke indicator

AXS215SF222B

Actuators for unit valves
Motorised actuator for unit valves

AXM217F200

Actuators for unit valves
Motorised actuator for unit valves

AXM217F202

Actuators for unit valves
Motorised actuator for unit valves with positioner

AXM217SF402

Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16

VUN015F350

Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16

VUN015F340

Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16

VUN015F330

Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16

VUN015F320

Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16

VUN015F310

Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16

VUN015F300

Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16

VUN020F300

Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16

VUN025F300

Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16

VUN032F300

Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16

VUN040F300

Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16

VUN050F300

Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16

VUN050F200

Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16

BUN015F330

Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16

BUN015F320

Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16

BUN015F310

Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16

BUN015F300

Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16

BUN020F300

Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16

BUN025F300

Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16

BUN032F300

Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16

BUN040F300

Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16

BUN050F300

Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16

BUN050F200

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R15F350

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R15F340

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R15F330

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R15F320

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R15F310

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R15F300

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R15F200

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R25F310

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R25F300

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R25F210

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R25F200

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R40F310

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R40F300

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R40F210

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R40F200

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R50F300

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)

V6R50F200

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R15F330

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R15F320

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R15F310

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R15F300

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R15F200

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R25F310

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R25F300

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R25F210

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R25F200

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R40F310

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R40F300

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R40F210

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R40F200

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R50F300

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)

B6R50F200

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)

VUD015F320

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)

VUD015F310

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)

VUD015F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)

VUD020F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)

VUD025F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)

VUD032F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)

VUD040F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)

VUD050F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)

VUD050F200

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)

BUD015F320

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)

BUD015F310

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)

BUD015F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)

BUD020F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)

BUD025F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)

BUD032F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)

BUD040F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)

BUD050F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)

BUD050F200

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

VUE015F350

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

VUE015F340

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

VUE015F330

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

VUE015F320

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

VUE015F310

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

VUE015F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

VUE020F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

VUE025F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

VUE032F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

VUE040F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

VUE050F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

VUE050F200

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

BUE015F330

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

BUE015F320

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

BUE015F310

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

BUE015F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

BUE020F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

BUE025F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

BUE032F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

BUE040F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

BUE050F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)

BUE050F200

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6

VQD065F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6

VQD080F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6

VQD100F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6

BQD065F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6

BQD080F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6

BQD100F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16

VQE065F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16

VQE080F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16

VQE100F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16

VQE125F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16

VQE150F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16

BQE065F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16

BQE080F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16

BQE100F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16

BQE125F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16

BQE150F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG015F374

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG015F364

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG015F354

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG015F344

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG015F334

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG015F324

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG015F314

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG015F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG020F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG025F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG032F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG040F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG050F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG065F316

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG065F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG080F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG100F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG125F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

VUG150F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG015F334

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG015F324

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG015F314

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG015F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG020F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG025F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG032F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG040F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG050F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG065F316

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG065F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG080F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG100F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG125F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)

BUG150F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)

VUP040F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)

VUP050F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)

VUP065F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)

VUP080F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)

VUP100F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)

VUP125F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)

VUP150F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS015F375

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS015F365

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS015F355

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS015F345

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS015F335

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS015F325

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS015F315

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS015F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS020F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS025F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS032F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS040F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS050F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS065F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS080F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS100F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS125F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)

VUS150F305

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS015F225

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS015F215

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS015F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS020F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS025F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS032F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS040F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS050F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS065F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS080F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS100F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS125F305

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)

BUS150F305

Valve actuator

AVM105F100

Valve actuator

AVM105F120

Valve actuator

AVM105F122

Valve actuator

AVM115F120

Valve actuator

AVM115F122

Valve actuator

AVM115F901

Valve actuators
Valve actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)

AVM105SF132

Valve actuators
Valve actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)

AVM115SF132

Valve actuators
Valve actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)

AVM115SF901

Valve actuator

AVM215F120R

Valve actuators
Valve actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)

AVM215SF132R

Valve actuator

AVM322F120

Valve actuator

AVM322F122

Valve actuator

AVM321F110

Valve actuator

AVM321F112

Valve actuator

AVM321SF132

Valve actuator

AVM322SF132

Valve actuators
SUT valve actuator with positioner

AVM234SF132

Valve actuators
SUT valve actuator with positioner

AVM234SF132-5

Valve actuators
Valve actuator with spring return

AVF124F130

Valve actuators
Valve actuator with spring return

AVF124F230

Valve actuators
SUT valve actuator with spring return

AVF125SF132

Valve actuators
SUT valve actuator with spring return

AVF125SF232

Valve actuators
SUT valve actuator with spring return

AVF234SF132

Valve actuators
SUT valve actuator with spring return

AVF234SF132-5

Valve actuators
SUT valve actuator with spring return

AVF234SF232

Valve actuators
SUT valve actuator with safety function

AVN224SF132

Valve actuators
SUT valve actuator with safety function

AVN224SF232

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL010F200

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL010F201

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL010F210

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL010F211

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL015F200

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL015F201

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL015F210

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL015F211

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL015F220

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL015F221

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL020F200

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL020F201

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL020F210

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL020F211

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL020F220

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact

VDL020F221

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco

VCL010F210

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco

VCL010F200

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco

VCL015F220

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco

VCL015F210

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco

VCL015F200

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco

VCL020F210

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco

VCL020F200

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco

VCL025F200

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco

VCL032F200

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco

VCL040F200

Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco

VCL050F200

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR015F350-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR015F340-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR015F330-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR015F320-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR015F310-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR015F300-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR020F320-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR020F310-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR020F300-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR025F320-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR025F310-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR025F300-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR032F320-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR032F310-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR032F300-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR040F320-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR040F310-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR040F300-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR050F320-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR050F310-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40

VKR050F300-FF

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA015F350

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA015F340

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA015F330

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA015F320

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA015F310

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA020F320

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA020F310

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA020F300

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA025F320

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA025F310

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA025F300

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA032F320

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA032F310

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA032F300

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA040F320

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA040F310

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA040F300

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA050F320

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA050F310

Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40

VKRA050F300

Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40

BKR015F340-FF

Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40

BKR015F330-FF

Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40

BKR015F320-FF

Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40

BKR015F310-FF

Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40

BKR020F320-FF

Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40

BKR020F310-FF

Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40

BKR025F310-FF

Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40

BKR032F310-FF

Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40

BKR040F310-FF

Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40

BKR050F310-FF

Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40

BKRA015F340

Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40

BKRA015F330

Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40

BKRA015F320

Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40

BKRA015F310

Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40

BKRA020F320

Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40

BKRA020F310

Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40

BKRA025F310

Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40

BKRA032F310

Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40

BKRA040F310

Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40

BKRA050F310

Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with female thread, PN 40

VKAI015F300

Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with female thread, PN 40

VKAI020F300

Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with female thread, PN 40

VKAI025F300

Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with female thread, PN 40

VKAI032F300

Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with female thread, PN 40

VKAI040F300

Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with female thread, PN 40

VKAI050F300

Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with male thread, PN 40

VKAA015F300

Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with male thread, PN 40

VKAA020F300

Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with male thread, PN 40

VKAA025F300

Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with male thread, PN 40

VKAA032F300

Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with male thread, PN 40

VKAA040F300

Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with male thread, PN 40

VKAA050F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (L) with female thread, PN 40

BKLI015F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (L) with female thread, PN 40

BKLI020F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (L) with female thread, PN 40

BKLI025F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (L) with female thread, PN 40

BKLI032F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (L) with female thread, PN 40

BKLI040F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (L) with female thread, PN 40

BKLI050F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40

BKTI015F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40

BKTI020F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40

BKTI025F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40

BKTI032F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40

BKTI040F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40

BKTI050F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40

BKTI015F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40

BKTI020F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40

BKTI025F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40

BKTI032F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40

BKTI040F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40

BKTI050F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40

BKTA015F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40

BKTA020F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40

BKTA025F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40

BKTA032F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40

BKTA040F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40

BKTA050F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40

BKTA015F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40

BKTA020F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40

BKTA025F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40

BKTA032F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40

BKTA040F300

Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40

BKTA050F300

6-way ball valves
6-way ball valve with male thread, PN 16

B2KL015F401

6-way ball valves
6-way ball valve with male thread, PN 16

B2KL015F400

6-way ball valves
6-way ball valve with male thread, PN 16

B2KL020F411

6-way ball valves
6-way ball valve with male thread, PN 16

B2KL020F400

Actuators for ball valves
Rotary actuator for ball valve

AKM105F100

Actuators for ball valves
Rotary actuator for ball valve

AKM105F120

Actuators for ball valves
Rotary actuator for ball valve

AKM105F122

Actuators for ball valves
Rotary actuator for ball valve

AKM115F120

Actuators for ball valves
Rotary actuator for ball valve

AKM115F122

Actuators for ball valves
Rotary actuator with SAUTER Universal Technology (SUT) for ball valve

AKM105SF132

Actuators for ball valves
Rotary actuator with SAUTER Universal Technology (SUT) for ball valve

AKM115SF132

Actuators for ball valves
High-speed rotary actuator with SAUTER Universal Technology (SUT) for ball valve

AKM115SF152

Actuators for ball valves
Rotary actuator with spring return for control ball valves

AKF112F120

Actuators for ball valves
Rotary actuator with spring return for control ball valves

AKF112F122

Actuators for ball valves
Rotary actuator with spring return for control ball valves

AKF113F122

Actuators for ball valves
Rotary actuator with spring return and positioner

AKF113SF122

Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10

M3R015F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10

M3R020F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10

M3R025F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10

M3R032F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10

M3R040F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10

M3R050F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10

M4R020F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10

M4R025F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10

M4R032F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10

M4R040F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10

M4R050F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH32F20F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH32F25F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH32F32F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH32F40F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH32F50F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH32F65F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH32F80F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH32F100F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH32F125F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH32F150F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH42F32F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH42F40F200

Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6

MH42F50F200

Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16

DEF025F200

Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16

DEF032F200

Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16

DEF040F200

Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16

DEF050F200

Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16

DEF065F200

Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16

DEF080F200

Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16

DEF100F200

Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16

DEF125F200

Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16

DEF150F200

Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16

DEF200F200

Damper and rotary actuators
Rotary actuator

ADM322F120

Damper and rotary actuators
Rotary actuator

ADM322F122

Damper and rotary actuators
Rotary actuator

ADM322HF120

Damper and rotary actuators
Rotary actuator

ADM322HF122

Damper and rotary actuators
Rotary actuator

ADM322PF120

Damper and rotary actuators
Rotary actuator

ADM322PF122

Damper and rotary actuators
Rotary actuator with positioner

ADM322SF122

Damper and rotary actuators
Rotary actuator with positioner

ADM322SF152

Damper and rotary actuators
Motorised actuator

A44W0F001

Damper and rotary actuators
Motorised actuator

A44W0F020

Damper and rotary actuators
Motorised actuator

A44W1F001

Damper and rotary actuators
Motorised actuator

A44W1F020

Damper and rotary actuators
Motorised actuator

A44W2F001

Damper and rotary actuators
Motorised actuator

A44W2F020

Damper and rotary actuators
Motorised actuator with positioner

A44W0SF001

Damper and rotary actuators
Motorised actuator with positioner

A44W1SF001

Damper and rotary actuators
Motorised actuator with positioner

A44W2SF001

Damper and rotary actuators
Damper actuator

ASM105F100

Damper and rotary actuators
Damper actuator

ASM105F120

Damper and rotary actuators
Damper actuator

ASM105F122

Damper and rotary actuators
Damper actuator

ASM115F120

Damper and rotary actuators
Damper actuator

ASM115F122

Damper and rotary actuators
Damper actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)

ASM105SF132

Damper and rotary actuators
Damper actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)

ASM115SF132

Damper and rotary actuators
High-speed damper actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)

ASM105SF152

Damper and rotary actuators
High-speed damper actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)

ASM115SF152

Damper and rotary actuators
Damper actuator

ASM124F120

Damper and rotary actuators
Damper actuator

ASM124F122

Damper and rotary actuators
Damper actuator

ASM134F130

Damper and rotary actuators
Damper actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)

ASM124SF132

Damper and rotary actuators
Damper actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)

ASM134SF132

Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return

ASF112F120

Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return

ASF112F122

Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return

ASF112F220

Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return

ASF112F222

Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return

ASF113F122

Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return and positioner

ASF113SF122

Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return

ASF122F120

Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return

ASF122F122

Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return

ASF122F220

Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return

ASF122F222

Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return

ASF123F122

Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return and positioner

ASF123SF122

Pneumatic control and regulating equipment

 

Relays and magnetic valves
Electropneumatic relay

RUEP5F001

Relays and magnetic valves
Electropneumatic relay

RUEP5F002

Single-room controllers
Pneumatic room-temperature controller

TSP80AF117

Single-room controllers
Pneumatic room-temperature controller

TSP80BF117

Single-room controllers
Pneumatic room-temperature controller

TSP81AF117

Single-room controllers
Pneumatic room-temperature controller

TSP81BF117

Single-room controllers
Pneumatic room-temperature controller

TSSP80F117

Damper and rotary actuators
Pneumatic volume-flow controller

RLP100F003

Damper and rotary actuators
Pneumatic volume-flow controller

RLP100F123

Damper and rotary actuators
Pneumatic volume-flow controller

RLP100F914

Damper and rotary actuators
Dual-channel volume flow controller

RLP100F910

Damper and rotary actuators
Dual-channel volume flow controller

RLP100F916

Damper and rotary actuators
Pneumatic air-volume transducer

RLP100F903

Damper and rotary actuators
Pneumatic air-volume transducer

RLP100F908

Damper and rotary actuators
Pneumatic room-pressure controller

RLP100F901

Damper and rotary actuators
Pneumatic room-pressure controller

RLP100F915

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic temperature transducer for duct fitting, centair

TUP214F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic temperature transducer for duct fitting, centair

TUP224F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic temperature transducer for duct fitting, centair

TUP242F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic temperature transducer for duct fitting, centair

TUP262F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic room-pressure controller

RLP100F901

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic room-pressure controller

RLP100F915

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic humidity transducer for wall fitting

HSUP1F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic humidity transducer for duct fitting

HTP151F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Di€fferential pressure controller/transducer, centair

RUP105F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Di€fferential pressure controller/transducer, centair

RUP140F001

Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter

XEP1F001

Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter

XEP1F002

Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter

XEP10F001

Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter

XEP10F002

Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter

XEP110F001

Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter

XEP110F011

Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter

XEP301F001

Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter

XEP301F011

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic line restrictor

XP22F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic line restrictor

XP41F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic line restrictor

XP4F002

Solutions for laboratories and clean rooms
Pressure-reducing station

XFRP5F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Pressure-reducing station

XFRP5F002

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic relay, pluggable

XRP101F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic relay, pluggable

XRP102F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic relay, pluggable

XRP103F001

Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic relay, pluggable

XRP104F001

Pneumatic actuators and valves

 

Pneumatic actuator

AK31P1F001

Pneumatic actuator

AK31P2F001

Pneumatic actuator

AK31P3F001

Pneumatic actuator

AK41P1F003

Pneumatic actuator

AK41P2F003

Pneumatic actuator

AK41P3F003

Pneumatic actuator

AK42PF003

Pneumatic actuator

AK43PF002

Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator

AVP142F001

Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator

AVP242F001

Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator

AVP242F021

Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator

AVP243F021

Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator

AVP243F031

Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator

AVP244F021

Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator

AVP244F031

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R15F350

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R15F340

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R15F330

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R15F320

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R15F310

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R15F300

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R15F200

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R25F310

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R25F300

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R25F210

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R25F200

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R40F310

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R40F300

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R40F210

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R40F200

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R50F300

Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

V6R50F200

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R15F330

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R15F320

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R15F310

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R15F300

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R15F200

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R25F310

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R25F300

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R25F210

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R25F200

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R40F310

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R40F300

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R40F210

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R40F200

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R50F300

Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)

B6R50F200

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)

VUD015F320

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)

VUD015F310

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)

VUD015F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)

VUD020F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)

VUD025F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)

VUD032F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)

VUD040F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)

VUD050F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)

VUD050F200

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)

BUD015F320

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)

BUD015F310

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)

BUD015F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)

BUD020F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)

BUD025F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)

BUD032F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)

BUD040F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)

BUD050F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)

BUD050F200

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

VUE015F350

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

VUE015F340

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

VUE015F330

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

VUE015F320

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

VUE015F310

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

VUE015F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

VUE020F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

VUE025F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

VUE032F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

VUE040F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

VUE050F300

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

VUE050F200

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

BUE015F330

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

BUE015F320

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

BUE015F310

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

BUE015F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

BUE020F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

BUE025F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

BUE032F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

BUE040F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

BUE050F300

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)

BUE050F200

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG015F374

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG015F364

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG015F354

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG015F344

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG015F334

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG015F324

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG015F314

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG015F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG020F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG025F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG032F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG040F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG050F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG065F316

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG065F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG080F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG100F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG125F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

VUG150F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG015F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG015F314

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG015F324

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG015F334

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG020F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG025F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG032F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG040F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG050F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG065F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG065F316

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG080F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG100F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG125F304

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)

BUG150F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)

VUP040F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)

VUP050F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)

VUP065F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)

VUP080F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)

VUP100F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)

VUP125F304

Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)

VUP150F304

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS015F375

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS015F365

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS015F355

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS015F345

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS015F335

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS015F325

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS015F315

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS015F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS020F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS025F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS032F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS040F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS050F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS065F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS080F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS100F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS125F305

Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)

VUS150F305

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS015F225

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS015F215

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS015F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS020F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS025F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS032F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS040F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS050F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS065F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS080F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS100F205

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS125F305

Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)

BUS150F305

SAUTER EY-modulo 5

 

SAUTER EY-modulo 5 automation stations
Modular automation station, modu524/525

EY-AS524F001

SAUTER EY-modulo 5 automation stations
Modular automation station, modu524/525

EY-AS525F001

SAUTER EY-modulo 5 automation stations
Modular automation station, modu524/525

EY-AS525F005

SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, digital and universal inputs, modu530

EY-IO530F001

SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, digital inputs, modu531

EY-IO531F001

SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, universal inputs, modu532

EY-IO532F001

SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, universal, digital, S0 inputs, modu533

EY-IO533F001

SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, analogue inputs with galvanic isolation, modu534

EY-IO534F001

SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, digital outputs (relays), modu550

EY-IO550F001

SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, digital outputs (open collector), modu551

EY-IO551F001

SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, analogue outputs and universal inputs, modu570

EY-IO570F001

SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, digital inputs/outputs (open collector), modu571

EY-IO571F001

SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, analogue outputs, universal and digital inputs, modu572

EY-IO572F001

SAUTER EY-modulo 2 feld modules
NovaLink module, modu590

EY-LM590F001

SAUTER EY-modulo 2 feld modules
Field module for digital outputs 0-I, moduLink164

EY-FM164F001

SAUTER EY-modulo 2 feld modules
 Field module for digital outputs 0-I-II, moduLink165

EY-FM165F001

SAUTER EY-modulo 2 feld modules
Field module for analogue outputs 0...10 V (0...20 mA), moduLink170

EY-FM170F001

SAUTER EY-modulo 2 feld modules
Field module for digital inputs, moduLink174

EY-FM174F001

SAUTER EY-modulo 5 operating units
Local operating unit, modu840

EY-OP840F001

SAUTER EY-modulo 5 operating units
Local operating and indicating units, modu625...670

EY-LO625F001

SAUTER EY-modulo 5 operating units
Local operating and indicating units, modu625...670

EY-LO630F001

SAUTER EY-modulo 5 operating units
Local operating and indicating units, modu625...670

EY-LO650F001

SAUTER EY-modulo 5 operating units
Local operating and indicating units, modu625...670

EY-LO650F002

SAUTER EY-modulo 5 operating units
Local operating and indicating units, modu625...670

EY-LO670F001

SAUTER EY-modulo 5 operating units
Web server for moduWeb Vision and moduWeb500 BACnet networks

EY-WS500F005

SAUTER EY-modulo 5 operating units
Web server for moduWeb Vision and moduWeb500 BACnet networks

EY-WS505F010

SAUTER EY-modulo 5 operating units
Web server for moduWeb Vision and moduWeb500 BACnet networks

EY-WS505F011

SAUTER EY-modulo 5 operating units
Web server for moduWeb Vision and moduWeb500 BACnet networks

EY-WS505F020

SAUTER EY-modulo 5 operating units
Web server for moduWeb Vision and moduWeb500 BACnet networks

EY-WS506F100

SAUTER EY-modulo 5 operating units
Web server for moduWeb Vision and moduWeb500 BACnet networks

EY-TC505F110

SAUTER EY-modulo 5 communication modules
Communication module with EIA-232 and EIA-485 interfaces, modu721

EY-CM721F010

SAUTER EY-modulo 5 communication modules
Communication module with EIA-232 and EIA-485 interfaces, modu721

EY-CM721F020

SAUTER EY-modulo 5 communication modules
Communication module with M-Bus and EIA-232 interfaces, modu731

EY-CM731F020

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos500

EY-RC500F001

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos500

EY-RC500F002

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos500

EY-RC500F511

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos500

EY-RC500F521

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos502

EY-RC502F001

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos502

EY-RC502F521

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos502

EY-RC502F511

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505

EY-RC504F001

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505

EY-RC504F011

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505

EY-RC504F021

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505

EY-RC504F041

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505

EY-RC505F031

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505

EY-RC505F051

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505

EY-RC505F061

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505

EY-RC505F071

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505

EY-RC505F081

SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505

EY-RC505F0A1

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit310...316

EY-RU310F001

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit310...316

EY-RU311F001

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit310...316

EY-RU314F001

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit310...316

EY-RU316F001

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit341...346

EY-RU341F001

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit341...346

EY-RU344F001

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit341...346

EY-RU346F001

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit355

EY-RU355F051

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Touch room operating unit, ecoUnit365

EY-RU365F001

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Touch room operating unit, ecoUnit365

EY-RU365F002

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Touch room operating unit, ecoUnit365

EY-RU365F0A1

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Touch room operating unit, ecoUnit365

EY-RU365F0A2

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit with EnOcean wireless technology, ecoUnit110...146

EY-RU110F100

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit with EnOcean wireless technology, ecoUnit110...146

EY-RU141F100

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit with EnOcean wireless technology, ecoUnit110...146

EY-RU144F100

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit with EnOcean wireless technology, ecoUnit110...146

EY-RU146F100

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Push-button unit for room operating unit, ecoUnit306

EY-SU306F001

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Push-button unit for room operating unit with radio technology, ecoUnit106

EY-SU106F100

SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Wireless interface, ecoMod580

EY-EM580F001

SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink510...512

EY-EM510F001

SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink510...512

EY-EM511F001

SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink510...512

EY-EM512F001

SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink514, 515

EY-EM514F001

SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink514, 515

EY-EM515F001

SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink520, 521, 526

EY-EM520F001

SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink520, 521, 526

EY-EM521F001

SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink520, 521, 526

EY-EM526F001

SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink527

EY-EM527F001

SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink522, 523

EY-EM522F001

SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink522, 523

EY-EM523F001

SAUTER EY-modulo 3

 

SAUTER EY-modulo 3 room automation stations
Room controller, ecos301, 302

EY-RC301F005

SAUTER EY-modulo 3 room automation stations
Room controller, ecos301, 302

EY-RC302F001

SAUTER EY-modulo 3 room automation stations
EY-RC 311 room controller, ecos311

EY-RC311F001

SAUTER EY-modulo 3 room automation stations
Room operating unit ecoUnit 382 for ecos301/302

EY-RU382F001

SAUTER EY-modulo 2

 

Automation station
Universal controller, moduFlex

EYR203F001

Automation station
Local operating unit, modu240

EY-OP240F001

SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos200

EYE200F001

SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos200

EYE200F001E1

SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos200

EYE200F001E2

SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos200

EYE200F002

SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos200

EYE200F002E1

SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos200

EYE200F002E2

SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos202

EYE202F001

SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit210...216

EY-RU210F001

SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit210...216

EY-RU211F001

SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit210...216

EY-RU214F001

SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit210...216

EY-RU216F001

SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit241...246

EY-RU241F001

SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit241...246

EY-RU244F001

SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit241...246

EY-RU246F001

SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Push-button unit for room operating unit, ecoUnit306

EY-SU306F001

SAUTER EY-modulo 2 communication and network
novaNet-Ethernet interface, moduNet292

EY-BU292F001

SAUTER EY-modulo 2 communication and network
novaNet-Ethernet interface, moduNet292

EY-BU292F002

SAUTER EY-modulo 2 communication and network
Router, novaNet291

EYZ291F001

SAUTER EY-modulo 2 communication and network
OPC server

YYO300F010

SAUTER EY-modulo 2 communication and network
novaNet-BACnet application master, moduNet300

EY-AM300F001

SAUTER EY-modulo 2 communication and network

EY-AM300F002

Management level

 

Software
SAUTER Vision Center

YZP480F200

Software
SAUTER Vision Center

YZP481F200

Software
SAUTER Vision Center

YZP481F210

Software
SAUTER Vision Center

YZP481F220

Software
SAUTER Vision Center

YZP481F230

Software
SAUTER Vision Center

YZP485F201

Software
SAUTER Vision Center

YZP487F201

Software
SAUTER Vision Center

YZP483F300

Software
SAUTER Vision Center

YZP484F300

Software
SAUTER Vision Center

YZP484F200

Software
SAUTER Vision Center

YZP480F999

Software
SAUTER Vision Center

YZP480F099

Software
novaPro Open Suite

YZP410F001

Software
novaPro Open Suite

YZP410F101

Software
novaPro Open Suite

YZP410F201

Software
novaPro Open Suite

YZP410F301

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS100F011

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS100F012

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS100F015

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS100F016

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS120F011

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS120F012

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS110F001

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS110F002

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS110F003

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS110F004

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS110F005

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS110F006

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS110F007

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS111F008

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS420F001

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS110F999

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F001

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F002

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F005

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F009

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F020

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F021

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F022

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F023

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F025

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F026

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F027

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F028

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F029

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F030

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F031

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F032

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F033

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F034

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F035

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS140F036

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS200F001

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS200F002

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS200F005

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS200F006

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS210F001

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS210F002

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS210F003

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS210F004

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS210F005

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS220F001

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS220F002

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F001

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F002

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F005

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F009

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F020

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F022

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F023

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F025

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F026

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F027

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F031

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F032

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F033

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F034

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F035

Software
SAUTER EMS and EMS Mobile

EMS240F036

Software
Energy Data Logger for EMS

EDL600F001

Software
Energy Data Logger for EMS

EDL600F002

Software
Energy Data Logger for EMS

EDL600F003

Software
Energy Data Logger for EMS

EDL600F004

Software
Energy Data Logger for EMS

EDL1200F001

Software
Energy Data Logger for EMS

EDL1200F002

Software
Energy Data Logger for EMS

EDL1200F003

Software
Energy Data Logger for EMS

EDL1200F004

SAUTER CASE Suite

 

SAUTER CASE Suite

GZS150F010

SAUTER CASE Suite

GZS150F011

SAUTER CASE Suite

GZS150F020

SAUTER CASE Suite

GZS150F021

SAUTER CASE Suite

GZS150F022

SAUTER CASE Suite

GZS100F599

SAUTER CASE Suite

GZS100F699

NHÀ CUNG CẤP SAUTER VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 or 0346.745. 729

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top