ĐẠI LÝ KNICK VIỆT NAM

Mã sản phẩm:
ĐẠI LÝ KNICK VIETNAM
HOTLINE:
0914.573.068
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
germany
Mô tả:
KNICK VIETNAM, ĐẠI LÝ KNICK VIỆT NAM, NHÀ CUNG CẤP CHÍNH HÃNG KNICK VIETNAM
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27000 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27000 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27016 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27018 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27056 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27057 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27058 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27066 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27067 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27068 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27076 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27077 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27078 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27086 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27087 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27088 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27096 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27097 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27098 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27036 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27038 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27016 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27018 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27056 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27057 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27058 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27066 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27067 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27068 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27076 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27077 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27078 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27086 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27087 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27088 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27096 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27097 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27098 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27036 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27038 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27000 H1-nnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 27000

P 27000 F1-nnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
Accessories for VariTrans P 27000
VariSoft SW 108

SW 108

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 26000

A 26000 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 26000

A 26000 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 26000

A 26016 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 26000

A 26018 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 26000

A 26036 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 26000

A 26038 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 26000

A 26016 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 26000

A 26018 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 26000

A 26036 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Isolated Signal Conditioners
VariTrans P 26000

A 26038 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15000 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15000 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15016 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15017 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15018 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15026 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15016 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15028 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15036 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15037 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15038 H1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15016 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15017 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15018 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15026 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15016 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15028 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15036 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15037 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 15000

P 15038 F1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21000 P0/01

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21016 P0/01

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21017 P0/01

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21018 P0/01

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21036 P0/01

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21037 P0/01

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21038 P0/01

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21000 P0/00

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21016 P0/00

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21017 P0/00

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21018 P0/00

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21036 P0/00

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21037 P0/00

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
VariTrans P 21000

A 21038 P0/00

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
Accessories for VariTrans P 21000
DIN rail bus connector to route power supply for 2 isolators each

ZU 0628

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
Accessories for VariTrans P 21000
IsoPower A 20900 power supply

A 20900 H4

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
Accessories for VariTrans P 21000
DIN rail bus connector for tapping of supply voltage (on right side of IsoPower A 20900, 2 units required)

ZU 0678

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Isolated Standard Signal Conditioners
Accessories for VariTrans P 21000
Power terminal block for 24 V DC (redundant) in ZU 0628

ZU 0677

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Signal Doublers
VariTrans A 20300

A 20300 P0

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Signal Doublers
Accessories for VariTrans A 20300
DIN rail bus connector to route power supply for 2 isolators each

ZU 0628

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Signal Doublers
Accessories for VariTrans A 20300
IsoPower A 20900 power supply

A 20900 H4

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Signal Doublers
Accessories for VariTrans A 20300
DIN rail bus connector for tapping of supply voltage (on right side of IsoPower A 20900, 2 units required)

ZU 0678

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Signal Doublers
Accessories for VariTrans A 20300
Power terminal block for 24 V DC (redundant) in ZU 0628

ZU 0677

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans 41

41 A3

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans 41

41 A2/1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans 41

41 A2/2

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans 41

41 A2/3

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans A 20400

A 20401 P0

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans A 20400

A 20402 P0

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans A 20400

A 20411 P0

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans A 20400

A 20412 P0

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans A 22400

P 22401 P1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans A 22400

P 22402 P1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans A 22400

P 22412 P1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans 36

36 A7

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans 36

471

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans 37

37 A7

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Isolators for Standard Signals
IsoTrans 37

471

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 29000

P 29000 P2/00

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 29000

P 29000 P2/01

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 29000

P 29000 P2/00-nnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 29000

P 29000 P2/01-nnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 29000

P 29001 P2/00

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 29000

P 29001 P2/01

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 29000

P 29001 P2/00-nnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 29000

P 29001 P2/01-nnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Accessories for VariTrans P 29000
IsoPower A 20900 power supply

A 20900 H4

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Accessories for VariTrans P 29000
DIN rail bus connector for tapping of supply voltage (on right side of IsoPower A 20900, 2 units required)

ZU 0678

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Accessories for VariTrans P 29000
Power terminal block for 24 V DC

ZU 0677

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M10S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M25S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M40S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M100S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M150S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M250S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M300S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M400S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M500S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M600S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M800S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M1000S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M1200S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M1500S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M2000S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M2500S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M3000S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M4000S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M5000S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M6000S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M8000S

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M500HS

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M1000HS

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M2000HS

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M2500HS

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M4000HS

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M500HS

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Maconic Shunts

Maconic M500HS

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Accessories for Maconic Shunts
Cap for type A shunt resistors, up to 150 A, 60 mV (use with insulating base only)

ZU 0901

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Accessories for Maconic Shunts
Insulating base for type A shunt resistors, 30 to 150 A, 60 mV  (up to 25 A included in package contents of shunt resistor)

ZU 0900

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41000 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41056 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41059 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41057 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41058 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41046 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41049 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41047 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41048 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41066 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41069 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41067 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41068 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41076 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41079 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41077 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41078 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41086 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41089 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41087 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41088 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41096 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41099 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41097 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41098 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41036 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41038 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41000 D1-nnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41156 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41159 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41157 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41158 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41146 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41149 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41147 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41148 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41166 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41169 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41167 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41168 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41176 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41179 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41177 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41178 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41186 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41189 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41187 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41188 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41196 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41199 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41197 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41198 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41136 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41138 D1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Transducers for High Voltage /Shunt Applications
VariTrans P 41000

P 41100 D1-nnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 42000

P 42000 D3

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 42000

P 42001 D3

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 42000

P 42000 D3-nnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 42000

P 42100 D3-nnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 43000

P 43000 D2

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 43000

P 43000 D2-nnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
VariTrans P 43000

P 43100 D2-nnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
ProLine P 51000

P 51000 K

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
ProLine P 51000

P 51100 K

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
ProLine P 52000

P 52000 K

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
ProLine P 52000

P 52100 K

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Accessories for ProLine P 52000
P50000 protective covers with screw fxing, one cover each for input (black)
and output/power supply (transparent)

ZU 1030

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High Voltage Transducers
Accessories for ProLine P 52000
P50000 cable support sleeves, 2 pieces

ZU 1031

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

AC/DC High-Voltage Transducers
VariTrans P 41000 TRMS

P 41000 D1 TRMSnnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

AC/DC High-Voltage Transducers
VariTrans P 41000 TRMS

P 41100 D1 TRMSnnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

AC/DC High-Voltage Transducers
VariTrans P 42000 TRMS

P 42000 D2 TRMSnnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

AC/DC High-Voltage Transducers
VariTrans P 42000 TRMS

P 42000 D3 TRMSnnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

AC/DC High-Voltage Transducers
VariTrans P 42000 TRMS

P 42100 D2 TRMSnnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

AC/DC High-Voltage Transducers
VariTrans P 42000 TRMS

P 42100 D3 TRMSnnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

AC/DC High-Voltage Transducers
VariTrans P 43000 TRMS

P 43000 D2 TRMSnnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

AC/DC High-Voltage Transducers
VariTrans P 43000 TRMS

P 43100 D2 TRMSnnnn

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Repeater Power Supplies
IsoAmp PWR A 20100

A 20100 F0

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Repeater Power Supplies
Accessories for IsoAmp PWR A 20100
Pluggable cross-connection for looping through of power supply for up to 41 power supply connections of IsoAmp PWR, splittable

ZU 0542

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Repeater Power Supplies (Ex)
WG 21 Repeater Power Supply

WG 21 A7

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Repeater Power Supplies (Ex)
WG 21 Repeater Power Supply

336

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Repeater Power Supplies (Ex)
WG 21 Repeater Power Supply

470

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Supplies (Ex)
WG 25 Loop-Powered Supply

WG 25 A7

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Supplies (Ex)
WG 25 Loop-Powered Supply

471

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High-Voltage Temperature Transmitters
ProLine P 44000

P 44100 D1-0004

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High-Voltage Temperature Transmitters
ProLine P 44000

P 44100 D1-0005

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High-Voltage Temperature Transmitters
ProLine P 44000

P 44100 D1-0006

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High-Voltage Temperature Transmitters
ProLine P 44000

P 44210 D3-0007

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High-Voltage Temperature Transmitters
ProLine P 44000

P 44210 D3-0008

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

High-Voltage Temperature Transmitters
ProLine P 44000

P 44210 D3-0009

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Transmitters
PolyTrans P 32000

P 32000 P0

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Transmitters
Accessories for PolyTrans P 32000
Paraly SW 111 communication software on CD

SW 111

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Transmitters
Accessories for PolyTrans P 32000
DIN rail bus connector to route power supply for 2 isolators each

ZU 0628

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Transmitters
Accessories for PolyTrans P 32000
IsoPower A 20900 power supply

A 20900 H4

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Transmitters
Accessories for PolyTrans P 32000
DIN rail bus connector for tapping of supply voltage (on right side of IsoPower A 20900, 2 units required)

ZU 0678

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Universal Transmitters
Accessories for PolyTrans P 32000
Power terminal block for 24 V DC (redundant) in ZU 0628

ZU 0677

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters
ThermoTrans P 32100

P 32100 P0

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters
Accessories for ThermoTrans P 32100
Paraly SW 111 communication software on CD

SW 111

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters
Accessories for ThermoTrans P 32100
DIN rail bus connector to route power supply for 2 isolators each

ZU 0628

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters
Accessories for ThermoTrans P 32100
IsoPower A 20900 power supply

A 20900 H4

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters
Accessories for ThermoTrans P 32100
DIN rail bus connector for tapping of supply voltage (on right side of IsoPower A 20900, 2 units required)

ZU 0678

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters
Accessories for ThermoTrans P 32100
Power terminal block for 24 V DC (redundant) in ZU 0628

ZU 0677

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters
ThermoTrans A 20210

A 20210 P0

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters
Accessories for ThermoTrans A 20210
Paraly SW 111 communication software on CD

SW 111

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters
Accessories for ThermoTrans A 20210
DIN rail bus connector to route power supply for 2 isolators each

ZU 0628

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters
Accessories for ThermoTrans A 20210
IsoPower A 20900 power supply

A 20900 H4

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters
Accessories for ThermoTrans A 20210
DIN rail bus connector for tapping of supply voltage (on right side of IsoPower A 20900, 2 units required)

ZU 0678

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters
Accessories for ThermoTrans A 20210
Power terminal block for 24 V DC (redundant) in ZU 0628

ZU 0677

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters (Ex)
ThermoTrans 205/206

205 A7

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters (Ex)
ThermoTrans 205/206

206 A7

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters (Ex)
ThermoTrans 205/206

336

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters (Ex)
ThermoTrans 205/206

363

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters (Ex)
ThermoTrans 205/206

444

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters (Ex)
ThermoTrans 205/206

494

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters (Ex)
ThermoTrans 210/211

210 A7

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters (Ex)
ThermoTrans 210/211

211 A7

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters (Ex)
ThermoTrans 210/211

336

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters (Ex)
ThermoTrans 210/211

363

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Temperature Transmitters (Ex)
ThermoTrans 210/211

444

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Strain Gauge Transmitters
SensoTrans DMS P 32200

P 32200 P0

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Strain Gauge Transmitters
Accessoriea for SensoTrans DMS P 32200
Paraly SW 111 communication software on CD

SW 111

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Strain Gauge Transmitters
Accessories for SensoTrans DMS P 32200
DIN rail bus connector to route power supply for 2 isolators each

ZU 0628

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Strain Gauge Transmitters
Accessories for SensoTrans DMS P 32200
IsoPower A 20900 power supply

A 20900 H4

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Strain Gauge Transmitters
Accessories for SensoTrans DMS P 32200
DIN rail bus connector for tapping of supply voltage (on right side of IsoPower A 20900, 2 units required)

ZU 0678

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Strain Gauge Transmitters
Accessories for SensoTrans DMS P 32200
Power terminal block for 24 V DC (redundant) in ZU 0628

ZU 0677

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Resistance Transmitters
SensoTrans R A 20230

A 20230 P0

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Resistance Transmitters
Accessories for SensoTrans R A 20230
DIN rail bus connector to route power supply for 2 isolators each

ZU 0628

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Resistance Transmitters
Accessories for SensoTrans R A 20230
IsoPower A 20900 power supply

A 20900 H4

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Resistance Transmitters
Accessories for SensoTrans R A 20230
DIN rail bus connector for tapping of supply voltage (on right side of IsoPower A 20900, 2 units required)

ZU 0678

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Resistance Transmitters
Accessories for SensoTrans R A 20230
Power terminal block for 24 V DC (redundant) in ZU 0628

ZU 0677

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Power Supplies
IsoPower A 20900

A 20900 H4

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Power Supplies
Accessories for IsoPower A 20900
DIN rail bus connector for tapping of supply voltage (on right side of IsoPower A 20900, 2 units required)

ZU 0678

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Power Supplies
Accessories for IsoPower A 20900
DIN rail bus connector to route power supply for 2 devices each

ZU 0628

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators
830 Process Indicator

830 R

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators
830 Process Indicator

830 S1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators
830 Process Indicator

830 S2

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators
830 Process Indicator

119

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators
830 Process Indicator

290

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators
Accessories for 830 Process Indicator
Range fxed to customer requirements

ZU 0365

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators
Accessories for 830 Process Indicator
Unit symbol to customer specifcation

ZU 0129

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators
Accessories for 830 Process Indicator
Pipe-mount kit (Model 830 R only)

ZU 0154

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators (Ex)
830 X Process Indicator

830 X R

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators (Ex)
830 X Process Indicator

830 X S1

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators (Ex)
830 X Process Indicator

830 X S2

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators (Ex)
830 X Process Indicator

119

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators (Ex)
830 X Process Indicator

291

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators
Accessories for 830 X Process Indicator
Range fxed to customer requirements

ZU 0365

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators
Accessories for 830 X Process Indicator
Unit symbol to customer specifcation

ZU 0129

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

Loop-Powered Digital Indicators
Accessories for 830 X Process Indicator
Pipe-mount kit (Model 830 R only)

ZU 0154

KNICK- knick VietNam, TMP Việt Nam

ĐẠI LÝ KNICK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 or 0346.745. 729

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top