ĐẠI LÝ RKC INSTRUMENT VIỆT NAM ,RKC INSTRUMENT VIỆT NAM

Mail:
sale04@tmpvietnam.com
HOTLINE:
0914.573.068
Mô tả:
NHÀ PHÂN PHỐI RKC INSTRUMENT VIỆT NAM
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

ĐẠI LÝ RKC INSTRUMENT VIỆT NAM -TĂNG MINH PHÁT LÀ ĐẠI LÝ TẠI VIỆT NAM,

NHÀ PHÂN PHỐI ĐẠI DIỆN HÃNG RKC INSTRUMENT TẠI VIỆT NAM ĐẠI LÝ RKC TẠI VIỆT NAM

ĐẠI LÝ RKC TẠI VIỆT NAM, RKC VIỆT NAM

►THÔNG TIN SẢN PHẨM TẠI HÃNG RKC: RKC VIỆT NAM

►THÔNG TIN SẢN PHẨM PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM : RKC VIỆT NAM

DANH MỤC SẢN PHẨM RKC INSTRUMENT TẠI VIỆT NAM

- Bộ điều khiển Nhiệt Đô RKC

- Bộ điều khiển Nhiệt Độ Đa Kênh RKC

- Bộ điều khiển PID hiệu suất cao (Bộ điều khiển nhiệt độ / quá trình) RKC

- Bộ điều khiển kỹ thuật số (Bộ điều khiển nhiệt độ) RKC

- Bộ điều khiển Ramp / Ngâm RKC

- Bộ điều khiển giới hạn RKC

- Cảm biến nhiệt độ RKC

- Cảm biến áp suất RKC

- Cảm biến mức RKC

- Bộ Hiển Thị RKC

- Nhiệt kế kỹ thuật số RKC

- Máy ghi biểu đồ RKC

- Thyristor (Bộ điều khiển nguồn SCR) RKC

- RơLe RKC (SSR)

- Bộ Chuyển đổi truyền thông RKC

       Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm của hãng RKC nói chung và thiết bị của những hãng khác mà Tăng Minh Phát đang là nhà phân phối và Đại Lý.

Một số mã sản phẩm RKC tại Việt Nam

Code - Description

Japan RKC temperature controller

(loop regulator) 

Japan RKC temperature controller

(loop regulator) 

CD901FK02-M * AN

CD901FK02-M * AN

CD901FK02-V * AN

CD901FK02-V * AN

CD901FK02-8 * AN

CD901FK02-8 * AN

CH402FK02-M * AN

CH402FK02-V * AN

CH402FK02-M * AN

CH402FK02-8 * AN

CH402FK02-V * AN

RKC CD901-FK06-8 * AF-5N RKC CD901-FK06-M * AF5N RKC REX-CD901FK02-M * GN-NN 

CH402FK02-8 * AN

RKC CH402FK05-V * CN-NN RKC CD901-FK02-M * AN-NN RKC CH402FK02-VWAN 

RKC CH402FE02-VM * AN RKC CH402F601 * AD RKC CH402F801-8 * AD0-300 RKC CH402WR02-NMAVR K-type 

RKC CD901-FK06-8 * AF-5N RKC CD901-FK06-M * AF5N RKC REX-CD901FK02-M * GN-NN 

RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402FPT100 0-400 N * GN-NN 

RKC CH402FK05-V * CN-NN RKC CD901-FK02-M * AN-NN RKC CH402FK02-VWAN 

RKC CH402-FD09-MM-CN RKC FB900-8N-4 2NND/A1-F801/Y RKC FB900-8N-4 * 2NND/A1-FK41 

RKC CH402FE02-VM * AN RKC CH402F601 * AD RKC CH402F801-8 * AD0-300 RKC CH402WR02-NMAVR K-type 

RKC CH402FD08-M-GNN RKC REX-CH402WK02 - MM AN RKC CH402FK05-V * CN-NN 

RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402FPT100 0-400 N * GN-NN 

RKC CD901F801-8 * hj-nn RKC CH402FK02-M * GN-NNJK-1033 

RKC CH402-FD09-MM-CN RKC FB900-8N-4 2NND/A1-F801/Y RKC FB900-8N-4 * 2NND/A1-FK41 

RKC CH402F801-VM-AN-5N RKC FB900-8N-4 * NN8N/A2-F801/Y 

RKC CH402FD08-M-GNN RKC REX-CH402WK02 - MM AN RKC CH402FK05-V * CN-NN 

RKC FB900-MM-4 * NFN5/AN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402 FK02-VM * AB 

RKC CD901F801-8 * hj-nn RKC CH402FK02-M * GN-NNJK-1033 

RKC CH902 FK02-VM * AB RKC CD901FK02 RKC FB900-8N-4 * 4F85/A1-F801/Y 

RKC CH402F801-VM-AN-5N RKC FB900-8N-4 * NN8N/A2-F801/Y 

RKC CH402 RKC REXC402AK02-MM ** AB RKC CH402F-type PID relay output

RKC FB900-MM-4 * NFN5/AN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402 FK02-VM * AB 

PT100 thermoelectric 

RKC CH902 FK02-VM * AB RKC CD901FK02 RKC FB900-8N-4 * 4F85/A1-F801/Y 

RKC CD901FK02-M * AN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NH 

RKC CH402 RKC REXC402AK02-MM ** AB RKC CH402F-type PID relay output

RKC CD901WD09-MM * DN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC REX-CH402WK02MM * AN 

PT100 thermoelectric 

  

RKC CD901FK02-M * AN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NH 

RKC CH402 220VAC 0-400 ℃ K RKC CH402 220VAC 0-40 ℃ K DC12V input 

RKC CD901WD09-MM * DN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC REX-CH402WK02MM * AN 

RKC CH402-FD02-M * GN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NN 

  

RKC CH402FK02-MM * GN-NN RKC CH402FK02VRNN1 

RKC CH402 220VAC 0-400 ℃ K RKC CH402 220VAC 0-40 ℃ K DC12V input 

RKC CH402FK02-M * GN-5N RKC CH402FK02-EM * AN 

RKC CH402-FD02-M * GN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NN 

RKC CD901FK06-8 * AB-5N RKC CD901FK06-8 * AB-NN RKC CD901FK06-M * AB-NN 

RKC CH402FK02-MM * GN-NN RKC CH402FK02VRNN1 

RKC CD901AK02MM * AN RKC CD901-FK02-M * GN 

RKC CH402FK02-M * GN-5N RKC CH402FK02-EM * AN 

RKC CD901FD01-NN * HNN 0-300 ℃ RKC CD901FS01-HN-NN 

RKC CD901FK06-8 * AB-5N RKC CD901FK06-8 * AB-NN RKC CD901FK06-M * AB-NN 

RKC CD901FK02-M * AN-NN RKC CH402WE02-VMAN 

RKC CD901AK02MM * AN RKC CD901-FK02-M * GN 

RKC CD901FD10-V * GN-NN RKC CD901F-801-8 * AN 

RKC CD901FD01-NN * HNN 0-300 ℃ RKC CD901FS01-HN-NN 

RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CD901-WD08-VW * AN 

RKC CD901FK02-M * AN-NN RKC CH402WE02-VMAN 

RKC CH402NK01-MMXGN-NNZK-1033 RKC CH402FK02-M * GN-NN 

RKC CD901FD10-V * GN-NN RKC CD901F-801-8 * AN 

RKC CD901FS02-8 *- AN RKC CD901FD01-NN * HNN 0-300 ℃ RKC CD901FD02-MM * AN-NNPT100 RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402 RKC REX-CD901 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402 - FD02-MV-AN 

RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CD901-WD08-VW * AN 

RKC CD901F-801-8 * AN RKC CH402NK01-MM * GN-NNZK-1033 

RKC CH402NK01-MMXGN-NNZK-1033 RKC CH402FK02-M * GN-NN 

RKC CD901FD02-mm * AN-NNPT100

RKC CD901FS02-8 *- AN RKC CD901FD01-NN * HNN 0-300 ℃ RKC CD901FD02-MM * AN-NNPT100 RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402 RKC REX-CD901 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402 - FD02-MV-AN 

-200 ~ 20 RKC RKC-CD901-D008M 

RKC CD901F-801-8 * AN RKC CH402NK01-MM * GN-NNZK-1033 

RKC CH402-CD901 RKC CH402-FD10-V 0-500 degrees PT100 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402-FK02-M 

RKC CD901FD02-mm * AN-NNPT100

RRKC CD901-FD05-8 * AB-NN 0-500 ℃ Pt1 RKC CH402FK02-MM * CPN.I RKC CD901FS01-G * N-NN RKC 

-200 ~ 20 RKC RKC-CD901-D008M 

RH400FK02-M * AN

RKC CH402-CD901 RKC CH402-FD10-V 0-500 degrees PT100 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402-FK02-M 

RH400FK02-V * AN / G

RRKC CD901-FD05-8 * AB-NN 0-500 ℃ Pt1 RKC CH402FK02-MM * CPN.I RKC CD901FS01-G * N-NN RKC 

RH400FK02-8 * AN RH400FD08-M-GNN RH400WK02-MM * AN RH400FK05-V * CN-NN RH400FK02-M * GN-NN RH400NK01-MMXGN-NNZK-1033 RH400FK02-M * GN-NN 

RH400FK02-M * AN

RH400FK02-V * AN / G CH402FR01-8 * GN 

RH400FK02-V * AN / G

  

RH400FK02-8 * AN RH400FD08-M-GNN RH400WK02-MM * AN RH400FK05-V * CN-NN RH400FK02-M * GN-NN RH400NK01-MMXGN-NNZK-1033 RH400FK02-M * GN-NN 

  

RH400FK02-V * AN / G CH402FR01-8 * GN

ĐẠI LÝ RKC INSTRUMENT VIỆT NAM ,RKC INSTRUMENT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 or 0346.745. 729

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top